Návrh na exekuci

Vydá-li obecný nebo rozhodčí soud rozhodnutí (rozsudek, platební rozkaz nebo rozhodčí nález, příp. schválený smír), které nabude právní moci, je toto rozhodnutí titulem pro provedení exekuce na majetek dlužníka.

Jako zástupci věřitele podáme návrh na nařízení exekuce, vybereme a navrhneme exekutora, kterého soud pověří provedením exekuce, a zajistíme vymáhání pohledávky v exekučním řízení.

Spolupracujeme s nejlepšími exekutory na celém území České republiky.